Bel ons: 06 - 417 88 737

Email : info@hithellevoetsluis.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden HIT Hellevoetsluis

Algemene Leveringsvoorwaarden HIT Hellevoetsluis

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Tours en Events  & Communicatie HIT Hellevoetsluis

HIT Hellevoetsluis, gevestigd te Hellevoetsluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63841363

Met name worden genoemd de betalingsvoorwaarden, de voorwaarden ter zake hulp en bijstand door HIT tijdens tour(s) of Evenement(en), de exconisatie van aansprakelijkheid en de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van HIT.

1. Definities

 1. HIT Hellevoetsluis: Lokaal bureau voor events en communicatie;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij of opdrachtgever van HIT;
 3. Tour of evenement: iedere activiteit georganiseerd door HIT, dan wel die op het terrein van derden plaatsvindt;
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen HIT en opdrachtgever tot het organiseren en aanbieden van Tours of Evenementen dan wel communicatie activiteiten van HIT;
 5. Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt c.q. zal deelnemen aan een tour of evenement ;
 6. Ticketkosten: het geldbedrag dat door opdrachtgever (per deelnemer) dient te worden voldaan ter zake (de deelname aan) een tour of evenement;
 7. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

2. Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van HIT voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van HIT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.
 3. Algemene voorwaarden gehanteerd door opdrachtgever of waarnaar opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door HIT zijn aanvaard.
 4. In geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 5. Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 6. Indien enige bepaling van de overeenkomst of de voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de overeenkomst en/of de voorwaarden voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde HIT in staat te stellen de overeenkomst conform haar verplichtingen na te komen.
 9. Afbeeldingen en specificaties van de door HIT aangeboden tour(s)of evenementen zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen HIT te bieden heeft.
 10. HIT behoudt zich het recht voor, deelnemers naar afzonderlijke groepen in te delen.

 

3. Algemene verplichtingen opdrachtgever en deelnemer(s)

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemer(s) aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - De deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van HIT, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldige deelnemer.
  - De deelnemer(s) dienen op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
 2. De deelnemer(s) die zodanig hinder of last oplever(t)(en) of kan/kunnen opleveren, voor het personeel van HIT dan wel derden, dan wel die alcohol gebruikt hebben voorafgaand aan de tour of het evenement kan/kunnen door HIT van (voortzetting van) de Tour of het Evenement worden uitgesloten, zonder dat HIT gehouden zal tot restitutie van (een deel) van de Ticketkosten.
 3. Alle uit de hinder of overlast van (een) deelnemer(s) en/of uit alcoholgebruik en drugs door (een) deelnemer(s) voor HIT voortvloeiende kosten, komen ter keuze van HIT, voor rekening van de opdrachtgever dan wel de deelnemer(s).
 4. Indien aanwijzingen en/of instructies van personeel van HIT, dan wel door haar ingeschakelde derden, niet worden opgevolgd, vervalt iedere aansprakelijkheid van HIT.
 5. Iedere deelnemer wordt geacht een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten ten behoeve van deelname aan het tour of evenement.
 6. Opdrachtgever is jegens HIT hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het correct invullen door de/een deelnemer(s) van de door HIT verstrekte formulieren. Voorts is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die HIT lijdt als gevolg van gebruik door deelnemers van attributen ter beschikking gesteld door HIT. Eveneens is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens HIT voor enige verplichting die de deelnemer(s) jegens HIT heeft/hebben op grond van deelname door de deelnemer aan de tour of het evenement.
 8. Degene die namens of ten behoeve van derden de overeenkomst aangaat is, naast deze derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Voorts zijn  de deelnemers aansprakelijk voor hun (zelfstandig) aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

 

4.  Tot Standkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand na ontvangst door HIT van een ondertekende opdrachtbevestiging dan wel, indien dit eerder is, betaling van een tour of Evenement door opdrachtgever. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. In het geval van een betaling als voornoemd wordt daarmee door de opdrachtgever bevestigd dat de opdrachtbevestiging de overeenkomst juist en volledig weer te geven
 2. HIT is niet verplicht wijzigingen in de overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden HIT slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. HIT is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijziging(en). Ingeval een wijziging leidt tot een prijswijziging zullen de prijswijziging en de administratiekosten (ter hoogte van € 35,-) aan opdrachtgever in rekening worden gebracht middels een aanvullende factuur.
 3. Indien de overeenkomst tot stand komt tussen HIT en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. De opdrachtgever kan voorkeuren opgeven voor de invulling van de tour of het evenement. Voor zover mogelijk zal HIT trachten hier rekening mee te houden.

 

5. Bevoegdheden HIT Hellevoetsluis

 1. Indien voor een bepaald (onderdeel van een) tour of evenement het minimum aantal deelnemers 10 personen is en de daadwerkelijke groep deelnemers ten tijde van de tour of het evenement uit minder dan 10 personen bestaat, is HIT bevoegd de groep samen te voegen met een andere groep deelnemers, tenzij de opdrachtgever voor 10 deelnemers heeft betaald.
 2. Indien vóór of tijdens de tour of het evenement blijkt dat bepaalde onderdelen van de tour of het evenement niet in gebruik zijn, dan wel het vanwege drukte niet mogelijk is het betreffende onderdeel in het programma te verwerken heeft HIT het recht om naar eigen inzicht het programma te veranderen en eventuele meer- en minderkosten bij opdrachtgever door te belasten dan wel te restitueren.

 

6. Prijs en betaling

 1. De ticketkosten en eventuele overige kosten zoals genoemd in de opdrachtbevestiging dienen volledig bij vooruitbetaling te geschieden. Indien de tour of het evenement plaatsvindt vóór het verstrijken van de betalingstermijn, zal de betaling per ommegaande worden verricht, maar uiterlijk vóór plaatsvinden van de tour of het evenement.
 2. Door opdrachtgever respectievelijk deelnemer(s) tijdens de tour of het evenement gemaakte kosten, worden in beginsel direct betaald tenzij HIT akkoord gaat met facturering achteraf.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1, geldt voor alle facturen van HIT een betalingstermijn van veertien dagen.
 4. Indien de niet tijdige betaling ziet op betaling van het tour of evenement, is het ter keuze van HIT om ofwel een betalingsherinnering te sturen ofwel ervan uit te gaan dat de tour of het evenement door opdrachtgever is geannuleerd. Indien een betalingsherinnering wordt gestuurd en hieraan ook niet tijdig wordt voldaan, wordt de tour of het evenement geacht te zijn geannuleerd. HIT heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever. In geval van annulering zijn de bepalingen uit artikel 8 van toepassing.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op opdrachtgever direct opeisbaar zijn en opdrachtgever een rente van 1% over iedere maand, waaronder ook wordt verstaan een gedeelte van een maand, aan HIT verschuldigd is.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die HIT maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de verschuldigde rente te voldoen, zal HIT de vordering ter incasso uit handen geven. opdrachtgever dan wel deelnemer is in dat geval gehouden tot betaling van tenminste 15%, met een minimum van €100,- van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente ter zake gemaakte incassokosten.
 7. Indien HIT de volledige ticketkosten niet tijdig vóór plaatsvinden van de tour of het evenement heeft ontvangen, is zij gerechtigd de deelnemers te weigeren. De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde deel van de ticketkosten.

 

7.  Annulering van de tour of evenement

 1. Opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren per aangetekende post, waarbij de datum van ontvangst door HIT geldt als annuleringsdatum. In geval van annulering is de opdrachtgever (een deel) van de ticketkosten verschuldigd, onder de volgende voorwaarden:
  – Annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de tour of het evenement: 25% van de Ticketkosten alsmede eventuele reeds door HIT gemaakte kosten die niet voornoemde annuleringskosten overstijgen;
  – Annulering tot 6 weken voor aanvang van de tour of het evenement: 50 % van de ticketkosten alsmede eventuele reeds door HIT gemaakte kosten die niet voornoemde annuleringskosten overstijgen;
  – Annulering 14 tot 7 dagen voor aanvang van het tour of evenement: 75% van de ticketkosten alsmede eventuele reeds door HIT gemaakte kosten die niet voornoemde annuleringskosten overstijgen;
  – Annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de tour of het evenement dan wel indien de deelnemers niet komen opdagen: 100% van de ticketkosten.
 3. Het in het voorgaande lid bepaalde is eveneens van toepassing indien een tour of evenement is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.
 4. Opdrachtgever is bevoegd de tour of het evenement eenmaal te verplaatsen. De kosten die Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is aan HIT bedragen de helft van de kosten zoals vermeld in lid 2 van dit artikel. Mocht vervolgens alsnog annulering van de tour of het evenement plaatsvinden, dan is opdrachtgever – onafhankelijk van de termijn voor de tour of het evenementen naast het bepaalde in dit artikel – 75% annuleringskosten verschuldigd. Verplaatsing van een tour of evenement is slechts eenmaal mogelijk.
 5. HIT is te allen tijde bevoegd de overeenkomst om haar moverende redenen te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding of terugbetalingsverplichting gehouden te zijn.

 

8. Overmacht

 1. Indien HIT door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan opdrachtgever te vergoeden. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
 2. Van overmacht aan de zijde van HIT is in ieder geval sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, weersomstandigheden en motorproblemen.
 3. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van HIT zijn ontstaan zoals bedoeld wordt in artikel 6:97 Burgerlijk Wetboek.
 4. Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte of staat van surseance.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
 6. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

 

9. Klachtplicht

 1. Indien de tour of het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van opdrachtgever, is opdrachtgever respectievelijk zijn de deelnemer(s) verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan HIT.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan opdrachtgever dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de tour of het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan HIT.

 

10. Hulp en bijstand

 1. HIT zal naar gelang de omstandigheden opdrachtgever respectievelijk deelnemer(s) tijdens een tour of evenement, voor zover mogelijk, hulp en bijstand verlenen.
 2. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van HIT, uitsluitend indien de aan de hulp en bijstand ten grondslag liggende tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst HIT overeenkomstig artikel 12 is toe te rekenen.
 3. Indien de oorzaak ter zake de hulp en bijstand aan opdrachtgever respectievelijk de betreffende deelnemer(s) is toe te rekenen, is HIT tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor opdrachtgever respectievelijk de betreffende deelnemer(s).

 

11. Aansprakelijkheid

 1. HIT is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door opdrachtgever dan wel de deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde.
 2. HIT is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van HIT of haar direct leidinggevenden is de aansprakelijkheid van HIT voor schade zijdens deelnemer en/of opdrachtgever uitdrukkelijk beperkt tot ten hoogste driemaal de Ticketkosten van de betreffende deelnemer(bij schade zijdens deelnemer) en ten hoogste één maal de totaal door opdrachtgever betaalde ticketkosten voor de tour of het evenement (bij schade zijdens opdrachtgever).
 3. Indien meerdere deelnemers aan de tour of het evenement schade hebben geleden al dan niet door dezelfde oorzaak, is de totale en gecombineerde aansprakelijkheid van HIT jegens die deelnemers gezamenlijk in ieder geval beperkt tot maximaal de totale ticketkosten die opdrachtgever heeft betaald ter zake de tour of het evenement.
 4. HIT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
 5. HIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens opdrachtgever en/of een deelnemer aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door opdrachtgever dan wel de betreffende deelnemer(s) af te sluiten dan wel een afgesloten verzekering.
 6. Opdrachtgever vrijwaart HIT voor aanspraken van (een) deelnemer(s), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade heeft of hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HIT of haar direct leidinggevenden alsmede van aanspraken van enige derden waaronder begrepen enige verzekeraar van de Opdrachtgever dan wel van (een) deelnemer(s).
 7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van HIT gelden ook ten behoeve van werknemers van HIT, door HIT ingeschakelde derden en door haar betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.
 8. HIT is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van (een) deelnemer(s).
 9. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

 

12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. De in het kader van een tour of evenement of de overeenkomst eventueel door of namens HIT gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van HIT, ongeacht of deze aan opdracht¬gever of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. HIT is bevoegd deze foto’s, beelden dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart HIT voor aanspraken van deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom ter zake de door of namens HIT gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt.
 3. Het is opdrachtgever en deelnemers nimmer toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo’s, woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan HIT.

 

13. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, opdrachtnemer spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn (betalings) verplichtingen jegens opdrachtnemer niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen, voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan het bestemmingsplan valt niet aan te merken als een gebrek.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.
 4. ij overlast door wangedrag van gasten en/of medewerkers van de opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, buitengewone luidruchtigheid is het personeel van All Events Group gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen.
 5. Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd indien deze niet specifiek van tevoren zijn opgenomen in het voorstel.
 6. Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
 7. Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.
 8. Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan de opdrachtnemer op te leveren.
 9. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat een ieder (niet zijnde opdrachtnemer) die in opdracht van de opdrachtgever werkzaam zijn voor, tijdens en na het evenement, als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet handelt, de voorschriften als omschreven in voornoemde wet en de daarop gebaseerde besluiten in acht neemt.

 

14. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen HIT en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien de dienstverlening buiten Nederland plaatsvindt.
 2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter te Rotterdam en zij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

 

15. Deponering

De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

 

Vindplaats van deze Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opvraagbaar en na te lezen op www.hithellevoetsluis.nl

 

Hellevoetsluis, 01-12-2014

 

DEEL 2: Algemene voorwaarden Communicatie HIT Hellevoetsluis

De Algemene Voorwaarden van HIT Hellevoetsluis ten behoeve van het verrichten van diensten en het leveren van goederen door HIT Hellevoetsluis volgen goeddeels de voorwaarden van de VPRA, brancheorganisatie voor public relations- en communicatieadviesbureaus.

 

Artikel 1 Definities

1.1 HIT Hellevoetsluis, gevestigd te Hellevoetsluis. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met HIT Hellevoetsluis een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst tussen HIT Hellevoetsluis en de opdrachtgever, zoals deze is of wordt gesloten.

 

Artikel 2 Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen HIT Hellevoetsluis en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn. Zo dit niet het geval is, gelden deze voorwaarden en gaan in elk geval altijd voor, ook indien in de voorwaarden van de opdrachtgever anders is bepaald.

 

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen door of vanwege HIT Hellevoetsluis gedaan, zijn vrijblijvend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht HIT Hellevoetsluis niet tot het sluiten van een overeenkomst. Indien een opdrachtgever anticipeert op het tot stand komen van een overeenkomst, komt dit voor zijn risico.
3.2 Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door HIT Hellevoetsluis. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien HIT Hellevoetsluis deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
3.3 HIT Hellevoetsluis behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden, zoals het in artikel 8 bedoelde voorwerk, verstrekte teksten, strategische concepten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en berekeningen. Deze blijven eigendom van HIT Hellevoetsluis en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HIT Hellevoetsluis door de opdrachtgever niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van HIT Hellevoetsluis dienen deze onverwijld aan HIT Hellevoetsluis te worden teruggezonden.
3.4 Alle door HIT Hellevoetsluis vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Overeenkomst
4.1 Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en HIT Hellevoetsluis een overeenkomst van opdracht.

 

Artikel 5 Algemene verplichtingen van partijen
5.1 HIT Hellevoetsluis verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
5.2 Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen of gegevens, die HIT Hellevoetsluis voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.3 Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
5.4 HIT Hellevoetsluis verplicht zich al hetgeen bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien zulks noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht, mag HIT Hellevoetsluis alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.
5.5 Indien HIT Hellevoetsluis de werkzaamheden niet naar de wens van opdrachtgever uitvoert, kan de laatste HIT Hellevoetsluis in overweging geven die werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Indien HIT Hellevoetsluis niet bereid is aan dit verzoek te voldoen – hetgeen HIT Hellevoetsluis vrijstaat -, is de opdrachtgever bevoegd de opdracht op te zeggen. Het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden is op deze opzegging van toepassing.

 

Artikel 6 Duur en beëindiging
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met inachtneming van een termijn van drie maanden.
6.2 Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6.3 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in de zin van het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtgever is de laatste aan HIT Hellevoetsluis gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door HIT Hellevoetsluis is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever HIT Hellevoetsluis tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voor zover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.
6.4 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door HIT Hellevoetsluis blijft zij recht houden op vergoeding van haar werkzaamheden tot de datum waartegen is opgezegd.
6.5 HIT Hellevoetsluis is verplicht de lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist. Indien de opdrachtgever dit verzoekt, zal HIT Hellevoetsluis zorgen voor de overdracht van de werkzaamheden.
6.6 HIT Hellevoetsluis heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surséance een akkoord met schuldeisers nastreeft, achterstallig is met de betaling van enig gedeelte van het aan HIT Hellevoetsluis verschuldigde, nalaat de voor de goede vervulling van de opdracht nodige informatie te verschaffen, zulks onverlet het recht van HIT Hellevoetsluis op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.
6.7 De overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in art.: 408-410 boek 7 BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel:
a. door de voltooiing van de opdracht;
b. indien door overmacht, althans zwaarwegende omstandigheden, waaronder ziekte van de verantwoordelijke bij HIT Hellevoetsluis, voltooiing van de opdracht onmogelijk of te bezwaarlijk is geworden.

 

Artikel 7 Honoraria, kosten en declaraties
7.1 De honorering van HIT Hellevoetsluis geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid of een vaste prijs (per project of opdracht).
7.2 HIT Hellevoetsluis is gerechtigd haar uurtarieven en/of honoraria, die eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden.
7.3 Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de uurtarieven als grondslag, mag HIT Hellevoetsluis niet van deze begrotingen afwijken, behalve voor indexering als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven of bij tussentijdse wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds in omvang terugbrengt, dient de opdrachtgever het oorspronkelijk honorarium even lang door te betalen als is voorzien in artikel 6, dat handelt over opzegging van een opdracht. HIT Hellevoetsluis is verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien, daarover onmiddellijk de opdrachtgever te informeren en zo nodig een nieuwe begroting ter goedkeuring voor
te leggen.
7.4 Naast honorarium zijn verschuldigd voor de opdrachtgever gemaakte kosten en de kosten van derden die door HIT Hellevoetsluis in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Onder voor de opdrachtgever gemaakte kosten worden onder andere verstaan telefoon-, fax-, porti-, koeriers-, fotokopie-, knipsel- en reis- en verblijfkosten.
7.5 In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via HIT Hellevoetsluis, dan is HIT Hellevoetsluis gerechtigd tot het berekenen van kosten die samenhangen met deze doorbetaling. Ook is het bureau dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
7.6 Tenzij anders is overeengekomen declareert HIT Hellevoetsluis maandelijks achteraf het over een kalendermaand verschuldigde honorarium en de kosten. Kosten van derden kunnen onmiddellijk na ontvangst van daarop betrekking hebbende facturen worden doorbelast. De betalingstermijn voor declaraties van HIT Hellevoetsluis bedraagt 14 dagen terwijl een beroep op schuldvergelijking is uitgesloten. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van één procent per kalendermaand of een gedeelte van een maand verschuldigd.
7.7 Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever van enig bedrag verschuldigd aan HIT Hellevoetsluis is HIT Hellevoetsluis gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten en/of te staken al dan niet met een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst. Voorts is opdrachtgever jegens HIT Hellevoetsluis naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van 70 euro.
7.8 Indien partijen zijn overeengekomen dat een uurprijs wordt gehanteerd, dienen de gewerkte uren bij de declaratie voldoende te zijn gespecificeerd.
7.9 Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
7.10 HIT Hellevoetsluis zal bij iedere offerte opgeven welk bedrag zij als voorschot in rekening brengt. De werkzaamheden zullen eerst aanvangen na ontvangst van het voorschot.

 

Artikel 8 Voorwerk
8.1 Indien door de opdrachtgever van HIT Hellevoetsluis, alvorens een overeenkomst wordt gesloten, wordt verlangd dat HIT Hellevoetsluis zich specifieke op de opdrachtgever toegesneden kennis inzake public relations/communicatie en/of kennis inzake de specifieke problematiek van de opdrachtgever eigen maakt, heeft HIT Hellevoetsluis daarvoor aanspraak op een redelijke vergoeding.
8.2 Alvorens HIT Hellevoetsluis dit voorwerk zal verrichten, zal HIT Hellevoetsluis schriftelijk aan de opdrachtgever laten weten dat bedoelde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht, ook bij het niet tot stand komen van de overeenkomst.

 

 Artikel 9: Extra werkzaamheden
9.1 HIT Hellevoetsluis heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. HIT Hellevoetsluis is niet verplicht eventuele wijzigingen, aanvullingen en/of correcties door te voeren.
9.2 Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt HIT Hellevoetsluis de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 10 Strijdige belangen
10.1 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal HIT Hellevoetsluis geen opdrachten aanvaarden, waarvan HIT Hellevoetsluis weet of behoort te begrijpen dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 Inschakeling van anderen
11.1 De opdrachtgever zal niet dan na tijdig vooroverleg met HIT Hellevoetsluis communicatie en/of public relations opdrachten verlenen aan andere public relations- of communicatieadviesbureaus c.q. – adviseurs.

 

Artikel 12 Auteursrecht
12.1 Alle door HIT Hellevoetsluis geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van HIT Hellevoetsluis, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever verkrijgt van HIT Hellevoetsluis een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door HIT Hellevoetsluis in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
12.2 De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van HIT Hellevoetsluis. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever HIT Hellevoetsluis daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven. De door HIT Hellevoetsluis geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt

 

Artikel 13 Uitingen en mededelingen
13.1 Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door HIT Hellevoetsluis namens de opdrachtgever geschieden zullen vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
13.2 Door HIT Hellevoetsluis namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien ter zake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de opdrachtgever wordt ingediend of tegen de opdrachtgever een vordering in rechte wordt ingesteld, beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met HIT Hellevoetsluis.
13.3 Indien HIT Hellevoetsluis ter zake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting of mededeling in rechte wordt betrokken dan wel ter zake tegen haar een klacht wordt ingediend, zal zij, HIT Hellevoetsluis, daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of HIT Hellevoetsluis zelfstandig verweer zal voeren dan wel of de opdrachtgever uit naam van HIT Hellevoetsluis de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen. De opdrachtgever vrijwaart HIT Hellevoetsluis tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door HIT Hellevoetsluis namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 HIT Hellevoetsluis is bij advieswerkzaamheden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirecte, ontstaan in het kader van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens grove schuld of opzet van de leidinggevende bij HIT Hellevoetsluis. Enige aansprakelijkheid van HIT Hellevoetsluis is in elk geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat HIT Hellevoetsluis voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
14.2 In geval van aansprakelijkheid van HIT Hellevoetsluis voor de levering van zaken, zal HIT Hellevoetsluis te harer keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.
14.3 HIT Hellevoetsluis is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die HIT Hellevoetsluis met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld. Indien en voor zover HIT Hellevoetsluis jegens een derde, die zij met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld, aansprakelijk is al dan niet op basis van door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden, zal opdrachtgever HIT Hellevoetsluis volledig vrijwaren.
14.3a. Opdrachtgever vrijwaart HIT Hellevoetsluis en door haar ingeschakelde of voor haar acterende derden voor alle aanspraken, hetzij uit de wet, hetzij uit contract, van derden jegens haar/hen.
14.4 Op haar beurt zal HIT Hellevoetsluis opdrachtgever behulpzaam zijn bij aanspraken die derden jegens opdrachtgever geldend willen maken en hun oorzaak vinden in de door HIT Hellevoetsluis met opdrachtgever gesloten overeenkomst. De daarmede verband houdende kosten en honoraria komen voor rekening van opdrachtgever en zijn gebaseerd op de tarieven uit de overeenkomst tussen HIT Hellevoetsluis en opdrachtgever.
14.5 Tot vergoeding van meer of andere schade, gevolgschade daaronder begrepen, dan in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, is HIT Hellevoetsluis niet gehouden.
14.6 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij HIT Hellevoetsluis te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

 

Artikel 15 Geschillen
15.1 Geschillen tussen opdrachtgever en HIT Hellevoetsluis naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechtbank, die bevoegd is voor de vestigingsplaats van HIT Hellevoetsluis.
15.2 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 16: Vindplaats van deze Algemene Voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn opvraagbaar en na te lezen op www.HIT Hellevoetsluis.nl.

 

Hellevoetsluis, 6 oktober 2014

 

Een pakkende tekst, een (deel) organisatie van uw event of een uitje op maat, HIT Hellevoetsluis pakt elk project op creatieve en doortastende wijze aan!

Lees meer

Algemene Voorwaarden

CONTACT INFORMATIE

Bel ons: 06 - 417 88 737

Info@hithellevoetsluis.nl

www.hithellevoetsluis.nl

BEZOEK ONS OOK OP:

Inschrijving Kamer van Koophandel: 63841363  ©2018. DESIGN XPRESSIONS®

All Rights Reserved